opc_loader
Print deze pagina:

 

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Meridian Travel BV zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Meridian Travel BV worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Meridian Travel BV ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Meridian Travel BV zijn vrijblijvend en Meridian Travel BV behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Meridian Travel BV. Meridian Travel BV is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Meridian Travel BV dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling. 

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3 Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van bedrijfsnaam.

3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Meridian Travel BV bent u een bedrag van vijfentwintig euro (EUR 25,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien Meridian Travel BV haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Meridian Travel BV om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Meridian Travel BV gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Meridian Travel BV. 

 

Artikel 4. Levering

4.1 De door Meridian Travel BV opgegeven levertijden zijn slechts indicatief en kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. 

 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Meridian Travel BV verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over. 

 

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Meridian Travel BV geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 Meridian Travel BV garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden. 

 

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Meridian Travel BV daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Meridian Travel BV de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen zeven (8) werkdagen na aflevering aan Meridian Travel BV te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

 

Artikel 8. Garantie

8.1 Indien Meridian Travel BV producten aan de afnemer levert, is Meridian Travel BV nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Meridian Travel BV opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Garantietermijn zal altijd duidelijk op de factuur worden aangegeven.

Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Voor Consumenten geldt een termijn van 30 (dertig) dagen. Reclamaties welke door Meridian Travel BV na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Meridian Travel BV in behandeling te worden genomen. 

 

Artikel 9. Bestellingen/communicatie
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Meridian Travel BV, dan wel tussen Meridian Travel BV en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Meridian Travel BV, is Meridian Travel BV niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Meridian Travel BV. 

 

Artikel 10 Bedenktijd, herroepen en retourzending

10.1 Na de bestelling van uw producten c.q. diensten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen (te ontbinden) gedurende 14 kalenderdagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door u.

10.2 Herroeping (ontbinding) vindt plaats door een schriftelijke mededeling aan Dorizon per brief of per e-mail.

10.3 Tijdens de bedenktijd dient u zorgvuldig om gaan met het product en de verpakking. U dient het product slechts in die mate uit te pakken of gebruiken die nodig is om te kunnen beoordelen of hij/zij het product wenst te behouden. Indien u binnen de bedenktijd tot herroeping (ontbinding) van de overeenkomst overgaat, zult u het product met alle geleverde toebehoren en accessoires– indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele – ongebruikte - staat en verpakking aan Dorizon retourneren, conform de door Dorizon verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Voor abonnementen geldt dat het herroepingsrecht alleen geldt voor nog toekomstig te leveren edities. 

10.4 Indien u binnen de bedenktijd tot herroeping (ontbinding) van de overeenkomst overgaat, komen de kosten voor terugzending voor uw rekening.

10.5 U dient de ontvangen producten waarvan u de bestelling herroept (ontbindt) binnen 14 kalenderdagen na deze herroeping aan Dorizon te retourneren. 

10.6 U draagt het risico van de retourzending van de producten. Dorizon is niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook - al dan niet aan de producten zelf - die verband houdt met de retourzending.

10.7 Meridian Travel BV betaalt het ontvangen aankoopbedrag uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontbinding (herroeping) en ontvangst van de terugzending terug aan u. Dorizon brengt bij abonnementen in mindering de edities, welke door u zijn ontvangen en geopend. 

10.8 Meridian Travel BV heeft het recht retour gezonden producten te weigeren of slechts een deel van de ontvangen betalingen terug te betalen, indien de producten zich niet in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, gebruikt, gedragen en/of beschadigd zijn. Dorizon zal u hiervan direct na ontvangst en inspectie van de producten op de hoogte stellen.

10.9 Herroeping is niet mogelijk bij:

a) zaken waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen op de financiële markt, waarop de Dorizon geen invloed heeft

b) producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper, duidelijk van persoonlijke aard zijn, door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, snel bederven en verouderen.

c) audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur, indien de koper hun verzegeling heeft verbroken

d) losse kranten en tijdschriften 

 

Artikel 11. Overmacht
11.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Meridian Travel BV ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Meridian Travel BV gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Meridian Travel BV onafhankelijke omstandigheid,waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Cliënt geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Meridian Travel BV kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: schipbreuk; epidemieën; stakingen en uitsluitingen; stagnatie of andere problemen bij de productie door haar leverancier of haar toeleveranciers en/of bij het door eigen of door derden verzorgde transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

 

Artikel 12. Diversen
12.1 Indien u aan Meridian Travel BV schriftelijk opgave doet van een adres, is Meridian Travel BV gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Meridian Travel BV schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

12.2 Wanneer door Meridian Travel BV gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Meridian Travel BV deze Voorwaarden soepel toepast.

12.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Meridian Travel BV in strijd mochten zijn met enig toepasselijk wetsartikel, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Meridian Travel BV vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

12.4 Meridian Travel BV is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. 

Gedeponeerd bij de KvK onder nummer 80473296

Versie februari 2023