opc_loader

 

Privacyverklaring
Meridian Travel BV, gevestigd aan Oude Parklaan 111
1901ZP Castricum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Zij is aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke onder de AVG.

 

Contactgegevens
Meridian Travel BV
Oude Parklaan 111
1901ZP Castricum
+31(0)251 672136

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Meridian Travel BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, doordat wij dat wettelijk verplicht zijn of omdat u ons toestemming heeft verleend daarvoor. 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijv. door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
- Lijst met contactgegevens van de klant via een app
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer

 

Persoonsgegevens van minderjarigen
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via klantenservice@meridiantravel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Meridian Travel BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw bestelling en de betaling daarvan
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Meridian Travel BV analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. 
- Meridian Travel BV volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming of profilering
Meridian Travel BV maakt geen gebruik van profilering of geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor u. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Meridian Travel BV) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Meridian Travel BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens: 5 jaar na einde van het abonnement of als u geen abonnement heeft 2 jaar na de laatste bestelling.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Meridian Travel BV deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Meridian Travel BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Meridian Travel BV uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen voor een goede uitvoering van de overeenkomst met u of indien u ons daartoe schriftelijke toestemming heeft verleend..

 

Wij maken gebruik van de volgende verwerkers:
Het verwerken van abonnementen op onze tijdschriften en het verzenden van producten uit onze webshop: Abonnementenland te Uitgeest
Het verwerken van nieuwsbriefaanmeldingen op onze website en informatieformulieren op onze website: Innovero Solutions BV
Het beheer van onze nieuwsbriefdatabase: LaPosta BV
Met deze verwerkers is een verwerkersovereenkomst met passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen afgesloten.

 

Uw rechten onder de AVG
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Meridian Travel BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar klantenservice@meridiantravel.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Meridian Travel BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via klantenservice@meridiantravel.nl

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Meridian Travel BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Voor een volledig beeld van de cookies, die we gebruiken en hoe u deze kunt verwijderen verwijzen wij naar onze cookieverklaring.

 

Waar kunt u terecht met een klacht?
Alhoewel wij uiterst zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens, kunnen er onduidelijkheden zijn of kunt u ontevreden zijn over onze handelswijze. 
Voor informatie of bij klachten kunt u via de volgende mogelijkheden contact met ons opnemen: 
- Mail: klantenservice@meridiantravel.nl
- Telefoon: +31(0)251 67 21 36
- Post: Meridian Travel BV, Postbus 135,1 1900 AC Castricum

 

Optioneel:
Mocht u over de afhandeling van uw vraag dan wel klacht niet tevreden zijn, dan kunt u de klacht voorleggen aan onze Privacy Officer:
H. Kolkman Mocht u over de afhandeling van uw klacht ontevreden zijn, dan kunt u zich richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via het klachtenformulier op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl, maar u kunt ook een brief sturen naar:
De Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2509 AJ Den Haag
Postbus 93374
0900-2001201

We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Bij discussie of strijdigheid wordt uitgegaan van de laatste  privacyverklaring, welke op onze website is gepubliceerd.